Ośrodek Kultury w Brzeszczach

ul. Narutowicza 1
32-620 Brzeszcze
tel. 32 2111490, 2111391
Kino wew. 37, 38
kinowisla@ok.brzeszcze.pl
sekretariat@ok.brzeszcze.pl

REGULAMIN

rezerwowania i sprzedaży biletów do Kina "WISŁA" za pośrednictwem witryny internetowej


I. Słowniczek pojęć:

 • Regulamin - regulamin rezerwowania i sprzedaży biletów do Kina za pośrednictwem witryny internetowej wraz z wszelkimi do niego zmianami wprowadzonymi zgodnie z jego postanowieniami przez Operatora Witryny;
 • Witryna - strona internetowa www.ok.brzeszcze.pl
 • Operator Witryny - Ośrodek Kultury w Brzeszczach z siedzibą w Brzeszczach (32-620), przy ul. Narutowicza 1, NIP 652-10-27-832;
 • Użytkownik - osoba dokonująca rezerwacji i zakupu biletów do Kina za pośrednictwem Witryny;
 • Kino - Kino "WISŁA".

II. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa szczegółowe warunki dokonywania rezerwacji i sprzedaży biletów do Kina za pośrednictwem Witryny, obsługiwanej i zarządzanej przez Operatora Witryny.
 2. Operator Witryny świadczy usługi za pośrednictwem Witryny w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu. Operator Witryny zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i aktualizacji treści Regulaminu w każdym czasie, przy czym każda zmiana Regulaminu będzie podawana do wiadomości Użytkowników Witryny poprzez zamieszczenie informacji o zmianie w Witrynie i umieszczenie w Witrynie zmienionego Regulaminu.
 3. Przed skorzystaniem z procesu rezerwacji/zakupu biletów za pośrednictwem Witryny, Użytkownik powinien zapoznać się z Regulaminem i potwierdzić fakt zapoznania się z nim i zaakceptowania jego treści poprzez "kliknięcie" opcji "akceptuję" w oknie otwieranym automatycznie w Witrynie.

III. Rezerwacja i zakup biletów

 1. Za pośrednictwem Witryny Użytkownik może dokonać rezerwacji/zakupu biletów do Kina na podane w Witrynie seanse filmowe/spektakle teatralne - zgodnie ze wskazanymi w Witrynie datami i godzinami konkretnych seansów/spektalki oraz za cenę wskazaną w Witrynie i podaną w procesie rezerwacji za pośrednictwem Witryny.
 2. W celu dokonania rezerwacji/zakupu biletów za pośrednictwem Witryny, Użytkownik powinien dysponować przeglądarką Internet Explorer 6.0 lub nowszą, Mozilla FireFox, Opera, Google Chrome lub Safari.
 3. Za pośrednictwem Witryny Użytkownik może zarezerwować/zakupić bilety dostępne w bieżącym repertuarze Kina oraz w organizowanej przedsprzedaży - informacja o dostępnych biletach znajdować się będzie każdorazowo w Witrynie.
 4. Zarezerwowane za pośrednictwem Witryny bilety należy odebrać w kasie Kina nie później niż 30 min. przed upływem terminu emisji seansu/spektaklu. Po upływie terminu wskazanego do odbioru zarezerwowanych/zakupionych biletów, rezerwacja/zakup nie są gwarantowane przez Operatora Witryny.
 5. Niezwłocznie po dokonaniu rezerwacji/zakupu biletów, Użytkownik otrzyma z systemu potwierdzenie dokonania rezerwacji/zakupu ze wskazaniem nr rezerwacji/zakupu, daty i godziny w jakiej rezerwacja/zakup upoważnia go do odbioru biletów.
 6. W celu dokonania odbioru zarezerwowanych/zakupionych biletów w kasie Kina, Użytkownik musi podać nr rezerwacji/zakupu.
 7. W przypadku, gdy Użytkownik korzysta ze zniżki w cenie zakupu biletów lub z biletów specjalnych, może odebrać zarezerwowane bilety w kasie Kina, za okazaniem dokumentu potwierdzającego uprawnienie do skorzystania ze zniżki (tj. legitymacja studencka, szkolna, emeryta/rencisty). Obsługa Kina wpuszczająca widzów na salę kinową może zażądać okazania dokumentu potwierdzającego uprawnienia do zniżki. W przypadku braku takiego dokumentu uprawniającego do zniżki osoba taka nie zostanie wpuszczona na salę kinową.
 8. Użytkownik, przy dokonywaniu rezerwacji/zakupu biletów za pośrednictwem Witryny, zobowiązany jest podawać prawdziwe dane, jak również nie przesyłać żadnych treści o charakterze bezprawnym.
 9. Dokonywanie rezerwacji biletów za pośrednictwem Witryny nie wiąże się z żadnymi kosztami poza kosztem połączenia z siecią Internet, który to koszt ponosi Użytkownik, zgodnie ze stawkami dostawcy Internetu, z którego korzysta Użytkownik.
 10. Dokonywanie zakupu biletów za pośrednictwem Witryny wiąże się z poniesieniem przez Użytkownika kosztu zakupu biletów zgodnie z podanym cennikiem.
 11. Umowa sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem, a Operatorem Witryny zostaje zawarta w przypadku spełnienia wszystkich poniżej wymienionych warunków:
  a) złożenia przez Użytkownika zamówienia on-line,
  b) uiszczenia przez Użytkownika zapłaty przelewem bankowym on-line (e-przelewem),
  c) otrzymania przez Użytkownika od Operatora Witryny potwierdzenia realizacji transakcji.
 12. Aby dokonać zakupu biletu za pośrednictwem Witryny Użytkownik zobowiązany jest do stosowania się do instrukcji wyświetlanych na poszczególnych etapach składania zamówienia.
 13. Płatności za bilety obsługuje Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Św. Marcin 73/6, przy pomocy portalu internetowego www.transferuj.pl. Operator Witryny nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w działaniu systemu płatniczego wyżej wymienionej spółki.
 14. Bilety pozostają własnością Operatora Witryny do czasu odnotowania przez Operatora Witryny potwierdzenia dokonania zapłaty przez bank Użytkownika.
 15. Faktura może być wystawiona wyłącznie na tę osobę lub firmę, która zakupiła bilety przez Internet oraz po wcześniejszym wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i podaniu danych do faktury.

IV. Dostawa i realizacja biletu

 1. Po dokonaniu płatności Użytkownik otrzyma Bilet w formie strony www do wydruku - około 5 minut od dokonania płatności, nie później jednak niż w terminie 20 minut od złożenia zamówienia.
 2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnienie Biletu osobom trzecim. Bilet jest drukiem poufnym i nie może być powielany. Operator Witryny nie ponosi odpowiedzialności w przypadku udostępnienia Biletu osobom trzecim. Operator Witryny zastrzega sobie prawo do odmówienia wstępu na Salę w wypadku zaistnienia duplikatu biletu. W przypadku zgłoszenia się w Sali kilku osób z tym samym Biletem, upoważnioną do udziału w spektaklu będzie wyłącznie osoba, która zrealizowała Bilet jako pierwsza.
 3. W przypadku gdy Użytkownik nie ma możliwości wydruku biletów, może:

- odebrać bilety zakupione on-line w kasie Kina nie wcześniej niż następnego dnia po zakupie on-line i nie później niż 30 min. przed rozpoczęciem seansu/spektaklu,
- przy odbiorze biletów zakupionych on-line Użytkownik zobowiązany jest podać nazwisko oraz numer rezerwacji otrzymany przy zakupie,
- osobisty numer rezerwacji należy zachować w tajemnicy. Operator Witryny nie odpowiada za skutki udostępnienia tego numeru osobom trzecim.

V. Zwrot biletów

 1. W przypadku nieodbycia się seansu/spektaklu z przyczyn leżących po stronie Operatora Witryny, Operator Witryny będzie przyjmować zwroty biletów przy jednoczesnym zwrocie należności.
 2. W przypadku rezygnacji Użytkownika z biletów, zwrot może nastąpić najpóźniej w dniu poprzedzającym wydarzenie, na który Użytkownik kupił bilet lub bilety. Istnieje możliwości zwrotu biletów tylko zakupionych w kasie Operatora Witryny. Bilety zakupione on-line nie podlegają zwrotowi.
 3. Warunkiem dokonania zwrotu ceny za zwrócony bilet jest przedstawienie oryginalnego biletu lub biletów wstępu, wraz z paragonem fiskalnym.

VI. Ochrona danych osobowych

 1. W związku z procesem rezerwowania/zakupu biletów za pośrednictwem Witryny, Użytkownik przekazywać będzie Operatorowi Witryny dane osobowe Użytkownika. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody udzielonej przez Użytkowników Witryny jest Operator Witryny. Prośba o zgodę na przekazanie i przetwarzanie danych osobowych kierowana jest do osób pełnoletnich.
 2. Podanie danych osobowych przez Użytkowników Witryny jest dobrowolne. Dane osobowe przetwarzane są przez Operatora Witryny tylko po uzyskaniu przez Operatora Witryny zgody Użytkownika Witryny na ich przetwarzanie w określonym celu i na zasadach wskazanych w klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych. Użytkownicy Witryny, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych zgodnie z zamieszczonymi w Witrynie klauzulami, mają prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich przetwarzania.
 3. Z wyjątkiem przypadków szczegółowo określonych w poszczególnych klauzulach zgody na przetwarzanie danych osobowych, postanowieniach Regulaminu lub przypadkach określonych przepisami prawa, dane osobowe Użytkowników Witryny przekazane Operatorowi Witryny nie będą udostępniane osobom trzecim. W przypadku, gdy Operator Witryny powierzy przetwarzanie danych osobowych Użytkowników Witryny podmiotowi trzeciemu, Użytkownicy Witryny zostaną powiadomieni o takim podmiocie w klauzuli dotyczącej wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Operator Witryny zapewnia, że dane osobowe przekazane Operatorowi Witryny przez Użytkowników Witryny będą zabezpieczone środkami technicznymi zapewniającymi najwyższy, zgodnie z obowiązującymi przepisami poziom bezpieczeństwa danych osobowych Użytkowników Witryny.

VII. Reklamacje

 1. Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą procesu rezerwowania/zakupu biletów za pośrednictwem Witryny w terminie siedmiu dni kalendarzowych od dnia dokonania rezerwacji.
 2. Reklamacja może zostać przesłana do Operatora Witryny przy pomocy poczty elektronicznej na adres mailowy: kinowisla@ok.brzeszcze.pl.
 3. W reklamacji Użytkownik powinien wskazać, czego dotyczy reklamacja oraz wskazać nr rezerwacji, przy czym Operator Witryny nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dokonanie rezerwacji przez Użytkownika, w szczególności podanie nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych.
 4. Reklamacja będzie rozpatrzona przez Operatora Witryny w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania przez Operatora Witryny reklamacji. O rezultacie rozparzenia reklamacji Operator Witryny poinformuje Użytkownika na piśmie przesłanym pocztą elektroniczną na podany przez Użytkownika adres e-mail, w terminie 14 dni roboczych od dnia rozpatrzenia reklamacji.
 5. Rozpatrzenie reklamacji przez Operatora Witryny nie wyłącza prawa Użytkownika do dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Operator Witryny nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Użytkownicy kupują bilety. Operator Witryny nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości, potwierdzenia i inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.
 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Użytkowników w kasie Operatora Witryny oraz na stronie internetowej www.ok.brzeszcze.pl